Primăria Sâniob județul Bihor

Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
11/10/2021 88 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, COFINANȚAREA ȘI PARTICIPAREA LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII "ANGHEL SALIGNY" PENTRU OBIECTIVUL „REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA SÂNIOB, SATELE CIUHOI ȘI SFÂRNAȘ, JUDEȚUL BIHOR” primar
11/10/2021 87 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, COFINANȚAREA ȘI PARTICIPAREA LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII "ANGHEL SALIGNY" PENTRU OBIECTIVUL „MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SÂNIOB, LOCALITĂȚILE SÂNIOB, CIUHOI, CENALOȘ ȘI SFÂRNAȘ, JUDEȚUL BIHOR” primar
11/10/2021 86 darea în folosinţă gratuită către Fundația ProSzentjobb a unui spațiu din imobilul situat în comuna Sâniob, sat Sâniob nr.43, jud.Bihor. primar
07/10/2021 85 actualizarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a comunei Sâniob primar
07/10/2021 84 modificarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sâniob primar
07/10/2021 83 insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Sâniob, județul Bihor primar
07/10/2021 82 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, COFINANȚAREA ȘI PARTICIPAREA LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII "ANGHEL SALIGNY" PENTRU OBIECTIVUL „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SÂNIOB, LOCALITATEA SÂNIOB, JUDEȚUL BIHOR” primar
07/10/2021 81 aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) și Regulament local aferent pentru lucrarea „Înființare Cămin cultural în localitatea Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor ” primar
07/10/2021 80 aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a unor străzi din comuna Sâniob în vederea constituirii de numere cadastrale noi și înscrierea in CF a domeniului public primar
07/10/2021 79 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul III, anul 2021 primar
07/10/2021 78 Aprobarea procesului verbal al ședinței din 23.09.2021 primar
07/10/2021 77 Aprobarea ordinii de zi primar
14/09/2021 76 pentru aprobarea noilori indicatori tehnico-economici ai proiectului „ACHIZITIONARE INSTALATIE DE DEZINFECTIE SI DEZINSECTIE IN COMUNA SANIOB, JUDETUL BIHOR” primar
14/09/2021 75 desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Saniob in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Szent Istvan,, Sâniob primar
14/09/2021 74 aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a unor străzi din comuna Sâniob în vederea constituirii de numere cadastrale noi și înscrierea in CF a domeniului public primar
14/09/2021 73 atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sâniob , județul Bihor” primar
14/09/2021 72 Privind acordarea avizului C.L. Sâniob pentru ocuparea temporară a suprafeţei de 60 mp teren din domeniul public pentru terasă de intrare în Restaurant tip fast-food, localitatea Sâniob, nr.44 primar
14/09/2021 71 Rectificarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 primar
14/09/2021 70 aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei SÂNIOB din 22.07.2021 și de la ședința deîndată din data de 30.08.2021 primar
14/09/2021 69 aprobarea ordinii de zi primar
14/09/2021 68 alegerea președintelui de ședință primar
27/08/2021 67 privind implementarea proiectului „ÎNFIINȚARE PIAȚĂ LOCALĂ PRIN LANȚURI SCURTE DE APROVIZIONARE ÎN COMUNA SÂNIOB, JUDEȚUL BIHOR” primar
21/07/2021 66 actualizarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest primar
14/07/2021 65 darea în folosinţă gratuită către Fundația ProSzentjobb și către Asociația de tineret din Sâniob, a unui spațiu din imobilul-reprezentând Centru turistic, situat în comuna Saniob, sat Sâniob nr.189/A, jud.Bihor primar
14/07/2021 64 aprobarea ocupării domeniului public al Comunei Sâniob în vederea realizării investiției ,,CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL D+P+M, ÎN LOCALITATEA SÂNIOB,, primar
14/07/2021 63 aprobarea schimbării amplasamentului pentru investiția „ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL ÎN LOCALITATEA SÂNIOB, COMUNA SÂNIOB” primar
14/07/2021 62 aprobarea structurii organizatorice şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sâniob primar
14/07/2021 61 stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Sâniob, pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități primar
14/07/2021 60 aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul II, anul 2021 primar
14/07/2021 59 rectificarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 primar
14/07/2021 58 aprobarea procesului - verbal al ședinței din 30.06.2021 primar
14/07/2021 57 aprobarea ordinii de zi primar
29/06/2021 56 completarea HCL nr.73/21.12.2020 privind aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare. primar
28/06/2021 55 aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitie „ACHIZITIONARE INSTALATIE DE DEZINFECTIE SI DEZINSECTIE IN COMUNA SANIOB, JUDETUL BIHOR” primar
22/06/2021 54 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna Saniob. primar
22/06/2021 53 privind aprobarea Statutului Comunei Sâniob, județul Bihor primar
22/06/2021 52 privind aprobarea încheierii protocolului de predare – primire a bunurilor Fundației “Maica Teresa”, aflate pe raza comunei Sâniob, respectiv în localitatea Sâniob, către Fundația “Ecclesia Mater” primar
22/06/2021 51 privind aprobarea „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI SANIOB, pe perioada 2021 – 2027” primar
22/06/2021 50 aprobarea contribuţiei Comunei Sâniob pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi amenajare a teritoriului, înfiinţat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Biharia - Sălard primar
22/06/2021 48 achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST S.A. primar
22/06/2021 47 aprobarea metodologiei, cuantumul maxim si situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local in baza Legii 416/2001. primar
22/06/2021 45 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 20.05.2021 primar
22/06/2021 46 rectificarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 primar
22/06/2021 44 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din data de 30.06.2021 primar
18/05/2021 42 aprobarea planului de amplasament si delimitare a unui imobil în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE326 Sâniob-Sîntimbreu, constituirea a unui numar cadastral și înscrierea în CF a domeniului public primar
18/05/2021 41 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23 din 25.03.2021 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a unui imobil în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE326 Sâniob-Sîntimbreu, constituirea a unui numar cadastral și înscrierea în CF a domeniului public primar
12/05/2021 43 alegerea președintelui de ședință primar
12/05/2021 40 aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Sâniob, spre adoptare. primar
12/05/2021 39 închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 15 mp, teren identificat cu nr. Cadastral 50298, cu suprafața totală de 1.340 mp, cuprins în C.F. nr 50298 Sâniob, reprezentând teren intravilan - parc în localitatea Sfârnaș (la Descaș), proprietate publică a comunei Sâniob. primar
12/05/2021 38 aderarea Comunei SÂNIOB la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU. primar
12/05/2021 37 aprobarea procesului verbal al sedintei din 22.04.2021 primar
12/05/2021 36 aprobarea ordinii de zi primar
12/04/2021 35 schimbarea reprezentantului legal al proiectului ,,Instalație de dezinfecție și dezinsecție în comuna Sâniob, județul Bihor primar
12/04/2021 34 modificarea contribuţiei Comunei Saniob pentru funcţionarea compartimentului de audit intern înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România primar
12/04/2021 33 aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sâniob, județul Bihor primar
12/04/2021 32 aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul comunei Sâniob , jud. Bihor primar
12/04/2021 31 aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Saniob pe trim.IV, anul 2021 primar
12/04/2021 27 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 25.03.2021. primar
12/04/2021 26 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 22.04.2021. primar
12/04/2021 28 aprobarea cuantumului si numărul burselor școlare pentru elevii Scolii Gimnaziale "Szent Istvan" Sâniob, pentru semestrul II al anului 2021 primar
12/04/2021 30 aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Saniob pe anul 2020 primar
25/03/2021 23 aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE326 Sâniob-Sântimbreu, constituirea unui număr cadastral și înscrierea domeniului public în Cartea funciară.
25/03/2021 22 aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL ÎN LOCALITATEA SÂNIOB,COMUNA SÂNIOB”
25/03/2021 21 acordarea dreptului de acces asupra suprafeței de 25 mp în apropierea imobilului situat în localitatea Ciuhoi nr.205, aparținând domeniului public al comunei Sâniob, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane"
25/03/2021 18 Aprobarea procesului -verbal al ședinței ordinare din 17.02.2021 primar
25/03/2021 20 aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
25/03/2021 19 aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta, la nivelul comunei Saniob, judeţul Bihor
25/03/2021 17 aprobarea ordinii de zi
25/03/2021 24 aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE209 Sâniob-Diosig, constituirea unui număr cadastral și înscrierea domeniului public în Cartea funciară. primar
22/03/2021 29 aprobarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 primar
17/03/2021 16 alegerea președintelui de ședință
15/03/2021 25 prezentarea RAPORTULUI PRIMARULUI DE INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI SANIOB PE ANUL 2020. primar
17/02/2021 15 aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2021
17/02/2021 14 aprobarea atribuirii de alte destinații unor spații din imobilul Centrului de informare turistică Sâniob în vederea deservirii și de alte activități și evenimente.
17/02/2021 13 aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României
17/02/2021 12 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul IV, anul 2020.
17/02/2021 11 aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din Partida 50049 G1 Sâniob.
17/02/2021 10 aprobarea executării lucrărilor pe domeniului public al comunei Sâniob și ocupării acestuia pentru realizarea investiției „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile membre ale Asociației Intercomunitare Zona Nord-Vest - Stație de tratare containerizată eliminare arsen- 15As sat Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor"
17/02/2021 9 rezilierea contractului de comodat nr.922/2018 încheiat cu Fundaţia „PROSZENTJOBB”
17/02/2021 8 prelungirea mandatului administratorilor societatii SC COMPANIA REOSAL SA pe o durata de 5 luni respectiv pana cel tarziu la data de 31.05.2021
17/02/2021 7 aprobarea Planului Anual de Acţiune pentru anul 2021 in domeniul administrarii si organizarii serviciilor sociale la nivelul compartimentului de asistenta sociala din cadrul primariei comunei Saniob
17/02/2021 6 aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021
17/02/2021 5 aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 08.01.2021.
17/02/2021 4 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 17.02.2021
08/01/2021 1 ORDINEA DE ZI a ședinței extraordinare din data de 08.01.2021
08/01/2021 2 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 21.12.2020
08/01/2021 3 PHCL aprobarea acoperirii deficitului bugetului local pe secțiunea de dezvoltare pe anul 2020
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
15/10/2021 88 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, COFINANȚAREA ȘI PARTICIPAREA LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII "ANGHEL SALIGNY" PENTRU OBIECTIVUL „REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA SÂNIOB, SATELE CIUHOI ȘI SFÂRNAȘ, JUDEȚUL BIHOR” normativ
15/10/2021 87 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, COFINANȚAREA ȘI PARTICIPAREA LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII "ANGHEL SALIGNY" PENTRU OBIECTIVUL „MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SÂNIOB, LOCALITĂȚILE SÂNIOB, CIUHOI, CENALOȘ ȘI SFÂRNAȘ, JUDEȚUL BIHOR” normativ
15/10/2021 86 darea în folosinţă gratuită către Fundația ProSzentjobb a unui spațiu din imobilul situat în comuna Sâniob, sat Sâniob nr.43, jud.Bihor. individual
15/10/2021 85 actualizarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a comunei Sâniob normativ
15/10/2021 84 modificarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sâniob normativ
15/10/2021 83 insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Sâniob, județul Bihor normativ
15/10/2021 82 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, COFINANȚAREA ȘI PARTICIPAREA LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII "ANGHEL SALIGNY" PENTRU OBIECTIVUL „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SÂNIOB, LOCALITATEA SÂNIOB, JUDEȚUL BIHOR” normativ
15/10/2021 81 aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) și Regulament local aferent pentru lucrarea „Înființare Cămin cultural în localitatea Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor ” normativ
15/10/2021 80 aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a unor străzi din comuna Sâniob în vederea constituirii de numere cadastrale noi și înscrierea in CF a domeniului public normativ
15/10/2021 79 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul III, anul 2021 normativ
15/10/2021 78 Aprobarea procesului verbal al ședinței din 23.09.2021 normativ
15/10/2021 77 Aprobarea ordinii de zi normativ
23/09/2021 76 pentru aprobarea noilori indicatori tehnico-economici ai proiectului „ACHIZITIONARE INSTALATIE DE DEZINFECTIE SI DEZINSECTIE IN COMUNA SANIOB, JUDETUL BIHOR” normativ
23/09/2021 75 desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Saniob in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Szent Istvan,, Sâniob individual
23/09/2021 74 aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a unor străzi din comuna Sâniob în vederea constituirii de numere cadastrale noi și înscrierea in CF a domeniului public normativ
23/09/2021 73 atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sâniob , județul Bihor” normativ
23/09/2021 72 Privind acordarea avizului C.L. Sâniob pentru ocuparea temporară a suprafeţei de 60 mp teren din domeniul public pentru terasă de intrare în Restaurant tip fast-food, localitatea Sâniob, nr.44 individual
23/09/2021 71 Rectificarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 normativ
23/09/2021 70 aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei SÂNIOB din 22.07.2021 și de la ședința deîndată din data de 30.08.2021 normativ
23/09/2021 69 aprobarea ordinii de zi normativ
23/09/2021 68 alegerea președintelui de ședință individual
30/08/2021 67 privind implementarea proiectului „ÎNFIINȚARE PIAȚĂ LOCALĂ PRIN LANȚURI SCURTE DE APROVIZIONARE ÎN COMUNA SÂNIOB, JUDEȚUL BIHOR” normativ
22/07/2021 66 actualizarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest individual
22/07/2021 65 darea în folosinţă gratuită către Fundația ProSzentjobb și către Asociația de tineret din Sâniob, a unui spațiu din imobilul-reprezentând Centru turistic, situat în comuna Saniob, sat Sâniob nr.189/A, jud.Bihor normativ
22/07/2021 64 aprobarea ocupării domeniului public al Comunei Sâniob în vederea realizării investiției ,,CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL D+P+M, ÎN LOCALITATEA SÂNIOB,, normativ
22/07/2021 62 aprobarea structurii organizatorice şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sâniob individual
22/07/2021 63 aprobarea schimbării amplasamentului pentru investiția „ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL ÎN LOCALITATEA SÂNIOB, COMUNA SÂNIOB” normativ
22/07/2021 61 stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Sâniob, pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități normativ
22/07/2021 60 aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul II, anul 2021 normativ
22/07/2021 59 rectificarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 normativ
22/07/2021 58 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 30.06.2021 normativ
22/07/2021 57 aprobarea Ordinii de zi normativ
30/06/2021 56 completarea HCL nr.73/21.12.2020 privind aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare. normativ
30/06/2021 55 12.aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitie „ACHIZITIONARE INSTALATIE DE DEZINFECTIE SI DEZINSECTIE IN COMUNA SANIOB, JUDETUL BIHOR” normativ
30/06/2021 54 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna Saniob. individual
30/06/2021 53 privind aprobarea Statutului Comunei Sâniob, județul Bihor normativ
30/06/2021 52 privind aprobarea încheierii protocolului de predare – primire a bunurilor Fundației “Maica Teresa”, aflate pe raza comunei Sâniob, respectiv în localitatea Sâniob, către Fundația “Ecclesia Mater” individual
30/06/2021 51 privind aprobarea „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI SANIOB, pe perioada 2021 – 2027” normativ
30/06/2021 50 aprobarea contribuţiei Comunei Sâniob pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi amenajare a teritoriului, înfiinţat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Biharia - Sălard normativ
30/06/2021 49 Privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății ” SC COMPANIA REOSAL S.A.” si dizolvarea, lichidarea voluntară si radierea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL” normativ
30/06/2021 48 achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST S.A. normativ
30/06/2021 47 aprobarea metodologiei, cuantumul maxim si situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local in baza Legii 416/2001. normativ
30/06/2021 46 rectificarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 normativ
30/06/2021 45 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 20.05.2021 normativ
30/06/2021 44 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din data de 30.06.2021 normativ
20/05/2021 43 alegerea președintelui de ședință individual
20/05/2021 42 aprobarea planului de amplasament si delimitare a unui imobil în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE326 Sâniob-Sîntimbreu, constituirea a unui numar cadastral și înscrierea în CF a domeniului public normativ
20/05/2021 41 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23 din 25.03.2021 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a unui imobil în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE326 Sâniob-Sîntimbreu, constituirea a unui numar cadastral și înscrierea în CF a domeniului public normativ
20/05/2021 40 aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Sâniob, spre adoptare. normativ
20/05/2021 39 închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 15 mp, teren identificat cu nr. Cadastral 50298, cu suprafața totală de 1.340 mp, cuprins în C.F. nr 50298 Sâniob, reprezentând teren intravilan - parc în localitatea Sfârnaș (la Descaș), proprietate publică a comunei Sâniob. normativ
20/05/2021 38 aderarea Comunei SÂNIOB la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU. individual
20/05/2021 37 aprobarea procesului verbal al ședinței din 22.04.2021 normativ
20/05/2021 36 aprobarea ordinii de zi normativ
22/04/2021 35 schimbarea reprezentantului legal al proiectului ,,Instalație de dezinfecție și dezinsecție în comuna Sâniob, județul Bihor individual
22/04/2021 34 modificarea contribuţiei Comunei Saniob pentru funcţionarea compartimentului de audit intern înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România individual
22/04/2021 33 aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sâniob, județul Bihor normativ
22/04/2021 32 aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul comunei Sâniob , jud. Bihor normativ
22/04/2021 31 aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul I, anul 2021 normativ
22/04/2021 30 aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Saniob pe anul 2020 normativ
22/04/2021 29 aprobarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 normativ
22/04/2021 28 aprobarea cuantumului si numărul burselor școlare pentru elevii Scolii Gimnaziale "Szent Istvan" Sâniob, pentru semestrul II al anului 2021 normativ
22/04/2021 27 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 25.03.2021. normativ
22/04/2021 26 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 22.04.2021 normativ
25/03/2021 25 prezentarea RAPORTULUI PRIMARULUI DE INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI SANIOB PE ANUL 2020. individual
25/03/2021 24 aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE209 Sâniob-Diosig, constituirea unui număr cadastral și înscrierea domeniului public în Cartea funciară. normativ
25/03/2021 23 aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE326 Sâniob-Sântimbreu, constituirea unui număr cadastral și înscrierea domeniului public în Cartea funciară. normativ
25/03/2021 22 aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL ÎN LOCALITATEA SÂNIOB,COMUNA SÂNIOB” normativ
25/03/2021 21 acordarea dreptului de acces asupra suprafeței de 25 mp în apropierea imobilului situat în localitatea Ciuhoi nr.205, aparținând domeniului public al comunei Sâniob, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" normativ
25/03/2021 19 aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta, la nivelul comunei Saniob, judeţul Bihor normativ
25/03/2021 20 aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă normativ
25/03/2021 18 aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare 17.02.2021 normativ
25/03/2021 17 Aprobarea ordinii de zi normativ
17/03/2021 16 alegerea președintelui de ședință individual
17/02/2021 15 aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2021 normativ
17/02/2021 14 aprobarea atribuirii de alte destinații unor spații din imobilul Centrului de informare turistică Sâniob în vederea deservirii și de alte activități și evenimente. normativ
17/02/2021 13 aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României normativ
17/02/2021 12 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul IV, anul 2020. individual
17/02/2021 11 aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din Partida 50049 G1 Sâniob. normativ
17/02/2021 8 prelungirea mandatului administratorilor societatii SC COMPANIA REOSAL SA pe o durata de 5 luni respectiv pana cel tarziu la data de 31.05.2021 individual
17/02/2021 10 aprobarea executării lucrărilor pe domeniului public al comunei Sâniob și ocupării acestuia pentru realizarea investiției „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile membre ale Asociației Intercomunitare Zona Nord-Vest - Stație de tratare containerizată eliminare arsen- 15As sat Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor" normativ
17/02/2021 9 rezilierea contractului de comodat nr.922/2018 încheiat cu Fundaţia „PROSZENTJOBB” individual
17/02/2021 7 aprobarea Planului Anual de Acţiune pentru anul 2021 in domeniul administrarii si organizarii serviciilor sociale la nivelul compartimentului de asistenta sociala din cadrul primariei comunei Saniob normativ
17/02/2021 6 aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021 normativ
17/02/2021 5 aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 08.01.2021. normativ
17/02/2021 4 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 17.02.2021 normativ
08/01/2021 1 aprobarea ordinii de zi
08/01/2021 3 aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe sectiunea de dezvoltare pe anul 2020 normativ
08/01/2021 2 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 21.12.2021 normativ